Trường hợp đổi trả theo yêu cầu của khách hàng mà không phải do lỗi của shop, thì khách hàng phải chiệu 100% phí đơn hàng và phí giao hàng đổi trả nếu có phát sinh .

Trường hợp đổi trả do sản phẩm bị lỗi thì khách hàng không phải chiệu thêm bấc cứ chi phí nào khác .

Đây sẽ lầ căn cứ nếu nhân viên giao hoa đòi thêm khoản phí không hợp lệ, khách hàng có trách nhiệm liên hệ người quản lý để hỏi rỏ thông tin trước khi trả thêm phí cho nhân viên giao hàng.